Producenci
Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.colorgroup.pl prowadzony jest przez COLOR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000721242, o kapitale zakładowym 100 000 PLN, NIP 6272733961, REGON 243108255.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca – przedsiębiorca opisany w § 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.colorgroup.pl.

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Przedsiębiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto - konto Przedsiębiorcy w Sklepie, w nim gromadzone dane podane przez Przedsiębiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Przedsiębiorcę Produkty do zakupu. Istnieje w nim możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Hajduki 17a, 41-600 Świętochłowice.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@colorgroup.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 450 52 58

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 47 2490 0005 0000 4500 8166 8100

 5. Przedsiębiorca może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Przedsiębiorca może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 16:00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w najnowszej wersji obsługującą grafikę oraz bezpieczne połączenia szyfrowane,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Przedsiębiorcy.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień przez Przedsiębiorcę nie wymaga zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są kwotami w polskich złotych (PLN) i wyrażane są w wartościach netto oraz brutto.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Przedsiębiorcę składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Przedsiębiorca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  

§ 6

Zakładanie oraz usuwanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Przedsiębiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu;

 2. Przedsiębiorcy nieposiadający konta w Sklepie przechodzą do pkt. 3,

 3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 4. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Zamówienia), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie.

 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 7. Wszelkie komentarze do zamówionych Produktów umieszczone w rubryce „Uwagi” dotyczące merytorycznych zmian np. koloru produktu, jego rodzaju, rozmiaru, sposobu wykończenia itp. uznaje się za bezcelowe i bezskuteczne.

 8. Rzetelne wypełnienie Formularza zamówienia tj. wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu dostawy, wybranie sposobu dostarczenia Zamówienia oraz danych do faktury, jest warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia przez Sklep. W przypadku błędnie wypełnionego Formularza zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego Zamówienia lub (jeśli istnieje możliwość) do kontaktu z Przedsiębiorcą w celu ewentualnej korekty Formularza. Przedsiębiorca nie może anulować potwierdzonego już Zamówienia bez pisemnej zgody ze strony Sklepu.

 9. Przedsiębiorca dokonując Zamówienia w Sklepie potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia. W sytuacji gdy Przedsiębiorca nie przestrzega Regulaminu Sklep może anulować Zamówienie Przedsiębiorcy bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Przedsiębiorca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa,

  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem wyszczególnionym w § 3 pkt. 1 po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym ze Sprzedającym.

 2. Przedsiębiorca może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność gotówką przy odbiorze,

  2. Płatność za pobraniem,

  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  4. Płatności elektroniczne obsługiwane przez BlueMedia S.A.:

   1. przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link),

   2. karty płatnicze Visa, Maestro, MasterCard,

   3. BLIK,

   4. Google Pay,

   5. płatności odroczone PayPo,

   6. raty Alior Banku.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe lub używane. Produkty używane prezentowane są w specjalnej kategorii oznaczonej „używane”. Stan każdego używanego Produktu jest szczegółowo opisany na stronie tego Produktu.

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Przedsiębiorcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Przedsiębiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.

 4. W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Przedsiębiorca obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 5. Jeżeli Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę podczas składania Zamówienia.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Przedsiębiorca ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Przedsiębiorcy liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Przedsiębiorca zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy.

 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. W przypadkach zaakceptowanych przez Sprzedającego Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny.

 3. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronach Sklepu.

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Przedsiębiorcę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Przedsiębiorcy na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, wyłączając koszty dostarczenia rzeczy.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony ustalą inne rozwiązanie.

  4. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconych Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Przedsiębiorca ponosi wszelkie koszty zwrotu Produktu.

  7. Przedsiębiorca odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie, strony ustalają sposób oraz formę jego dostarczenia do Sprzedawcy.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Gwarancja

 

 1. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty znajdujące się w Sklepie są wolne od wad produkcyjnych, są zgodne ze specyfikacją podaną na stronie Sklepu oraz nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.

 2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz produkty nieprzetworzone.

 3. Atramenty, głowice drukujące oraz inne materiały eksploatacyjne instalowane przez Przedsiębiorcę samodzielnie wymagają odrębnej umowy gwarancyjnej. Atramenty muszą zostać zużyte przed upływem terminu ich ważności. Atramenty po otwarciu muszą zostać zużyte w ciągu 3 miesięcy. Przedsiębiorca w razie wątpliwości powinien skontaktować się ze Sklepem w celu uzyskania informacji o numerze partii lub terminu przydatności Produktu.

 4. Zgodnie z gwarancją Sklep ma prawo naprawić Produkt lub wymienić go na nowy, jeśli Produkt zostanie uznany przez Sklep za wadliwy lub niedziałający prawidłowo.

 5. Umowa gwarancyjna zawarta przez Strony w formie pisemnej ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Utrata gwarancji

 

 1. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 1. uszkodzeń mechanicznych Produktu;

 2. uszkodzeń spowodowanych wpływem działania związków chemicznych, wody, wysokich temperatur lub innych czynników zewnętrznych oraz wywołanych przez nie wad;

 3. samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

 4. niewłaściwego użytkowania (w tym używania np. innych materiałów eksploatacyjnych), przechowywania lub konserwacji;

 5. transportu dokonywanego przez Nabywcę po wydaniu sprzętu przez Gwaranta;

 6. zdarzeń losowych typu zmiana napięcia (np. przepięcia) w elektrycznej sieci zasilającej oraz wszelkich zjawisk przyrodniczych;

 7. zaschnięcia atramentu w głowicy spowodowanego zaniechaniem czynności odnośnie obsługi plotera lub przerwą w dostawie prądu;

 8. użytkowania Produktu w niewłaściwych warunkach (np. wilgotność, temperatura w pomieszczeniu, warunki powodujące gromadzenie się ładunków elektrostatycznych).

 

§ 13

Reklamacja

 

 1. Przedsiębiorca powinien złożyć reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronach Sklepu oraz wysłać go na adresy Sprzedawcy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

 2. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Przedsiębiorcy składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą produktu.

 3. Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji jedynie w oparciu o zapisy gwarancyjne. 

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Przedsiębiorcy nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 14

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest COLOR GROUP Sp. z o. o. Ul. Hajduki 17a, 41-600 Świętochłowice, mail: biuro@colorgroup.pl

2. Dane osobowe Przedsiębiorcy przetwarzane są w celu realizacji zawartych przez Administratora umów oraz na podstawie udzielonej przez Przedsiębiorcę zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody. Przetwarzanie danych w zakresie wystawionych faktur w okresie do przedawnienia roszczeń podatkowych będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 2 odbiorcami danych osobowych Przedsiębiorcy mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest COLOR GROUP Sp. z o. o.

4. Dane osobowe Przedsiębiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Przedsiębiorcy przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Przedsiębiorcy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Przedsiębiorcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody.

8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

§ 15

Polityka plików COOKIES

 

Czym jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.
Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie, z którego zostały wysłane. Są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika.  Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowych serwisów informacyjnych niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy:

Z uwagi na czas życia cookies stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies stosujemy ich następujące rodzaje:

 1. niezbędne do działania usługi i aplikacji

 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa

 3. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 4. funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

 5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 6. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn obejmujących: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl