Producenci
Promocje
Oczkarka automatyczna  do banerów Smart Tools O4
Oczkarka automatyczna do banerów Smart Tools O4

8 745,30 zł

Cena regularna: 9 717,00 zł

7 110,00 zł

Cena regularna: 7 900,00 zł

szt.
Oczkarka automatyczna do banerów Smart Tools O5
Oczkarka automatyczna do banerów Smart Tools O5

7 195,50 zł

Cena regularna: 7 995,00 zł

5 850,00 zł

Cena regularna: 6 500,00 zł

szt.
Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest COLOR GROUP Sp. z o. o. Ul. Hajduki 17a, 41-600 Świętochłowice, mail: biuro@colorgroup.pl

2. Dane osobowe Przedsiębiorcy przetwarzane są w celu realizacji zawartych przez Administratora umów oraz na podstawie udzielonej przez Przedsiębiorcę zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody. Przetwarzanie danych w zakresie wystawionych faktur w okresie do przedawnienia roszczeń podatkowych będzie oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 2 odbiorcami danych osobowych Przedsiębiorcy mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest COLOR GROUP Sp. z o. o.

4. Dane osobowe Przedsiębiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Przedsiębiorcy przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Przedsiębiorcy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Przedsiębiorcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody.

8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl